مرور رده

شعرونه

شعرونه، لنډې   او  متلونه
شعر،  هنر  و  ضربالمثل ها

ستړی

ستړی حاجي محمد نوزادي یــو ستړی سـرګردان خیال مي له ځانـه ســـره وړي بــیــړۍ مي ډوبـــوي ، مــا له…

د قدرت لیونی

  سمیع الدین افغانی  ۱۴ – ۵ – ۲۰۱۵  م ۰ کال   چې د دین په نوم وطن او هم  ایمان خرڅوی   دا د قدرت لیونی ځکه  خپل  …

د سولي په انتظار

    حاجي محمد نوزادي د سولي په انتظار سکروټي  مي  لــیمـو  کي  نـڅــولې ،  ته  رانغـلې شېبـې  د  انـتـظـار  مـي  …

توپیر شته

   توپیر شته     هریو ښاد او د نا ښاد مینځ کې توپیرشته د اصیل او د کمزاد مینځ کې توپیر شته   څوک دانا دي په هر څه…
magbo system