د پلوشو ژړا

 

حاجی محمد نوزادی

           د پلوشو ژړا

بـــیګاه تروږمۍ له ســترګو نــم څڅیده

سهـــار د لــمر پــر زړه تـورتم څڅـیده

رویـبار کاغذ په اوښکو لوند چي راوړ

پــــر لـــروبـــر باران د غـــم څـڅــیده

د وصالــونــو خــیال په رود لاهــو سو

چــــــي لــه نظــــره د صنــم څـڅـــیده

دود په یی ســتا پر کور هـم وڅڅـیږی

اور چي یې زما پر کور هر دم څڅیده

ســـــانــده مي تــا خــوږه سـنـدره بلـل

لـــکــــه نغـــــمه پـــه تــرنــم څڅــیده

د پـــــلوشــــو ژړا مــي هــــم ولـیــده

د لـــمر لــه وړانــګو نه شــبنم څڅیده

تــا تـر چــرګـبانګـه سر پر سر اړول

زمـــا لــــه لــیــمو تر صبحدم څڅیده

دنـــیــا مي ولـــیـد د رنګــونـو بـازار

د زمـــانــې پـــر لــمـن ســم څڅــیده

نــوزادي اه د عـرش تر غوږ ورسید

کــــه یې کـــوکـــاره لـه قـلم څڅـیده

        ډنمارک ـ ۷ / ۷ / ۲۰۱۳

خواندن 311 دفعه

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.