مرور رده

شعرونه

شعرونه، لنډې   او  متلونه
شعر،  هنر  و  ضربالمثل ها

ستړی

ستړی حاجي محمد نوزادي یــو ستړی سـرګردان خیال مي له ځانـه ســـره وړي بــیــړۍ مي ډوبـــوي ، مــا له…

د قدرت لیونی

  سمیع الدین افغانی  ۱۴ – ۵ – ۲۰۱۵  م ۰ کال   چې د دین په نوم وطن او هم  ایمان خرڅوی   دا د قدرت لیونی ځکه  خپل  …

د سولي په انتظار

    حاجي محمد نوزادي د سولي په انتظار سکروټي  مي  لــیمـو  کي  نـڅــولې ،  ته  رانغـلې شېبـې  د  انـتـظـار  مـي  …

توپیر شته

   توپیر شته     هریو ښاد او د نا ښاد مینځ کې توپیرشته د اصیل او د کمزاد مینځ کې توپیر شته   څوک دانا دي په هر څه…

ناجوانی

  اخیرآ آقای ستار سیرت در سخنان غیر منتظره اش در یک سخنرانی گفت که یک پدر صالح ویک ولی صالح  میتواند دختر چهار ساله…