دافغانستان لپاره دسولی اوآزادی کمسیون

 

در راستای نشست چهارجانبه کشورها برای هم آهنگی وروند صلح افغانستان

٢٨جدي ١٩٩٤ هـ. ش

هيئت رهبري كمسيون صلح وازادي براي افغانستان باخرسندي از سرگيري روند مذاكرات براي صلح افغانستان را كه به ابتكاركشورهاي چهارجانبه ٢+٢به راه انداخته شده است پشتباني نموده،  باحسن نظر  ازتمامي جوانب سياسي وحلقات درگير درجنگ تحميلي خانمانسوز سوونيم دههٓ اخيرتقاضادارد تابه شركت شان به اين بحران نقطه پايان بگزارند.

بدينمنوال كمسيون صلح وازادي براي افغانستان وظيفه خود دانسته ومصمم است تا در روندمذاكرات وتفاهم كه يگانه راه نجات ورسيدن به صلح دايمي وپايداردرافغانستان ومنطقه میباشد فعاليتهاي خودرا مختص ساخته وبه تلاشهاي خود ادامه دهد.

 لهذا ازادارهٓ مسؤل تدويردهندگان جلسات چهارجانبه تقاضادارد تاروند صلح را با شفافيت و به دور از نسخۀ ترتيب شدهٓ متجاوزين واجانب براي همه جوانب قضاياباقاعدهٓ وسيع كه داراي فشار ونيروي بانفوذ ملي باشد زمينهٓ اشتراك شان را فراهم سازد. ، تا موثريت واعتبار به باراجرائي فيصله ها از ابتدا درنظر گرفته شده باشد.

وهمچنان كمسيون صلح وآزادي براي افغانستان ازهمه مدعوئين طرفين تقاضادارد تا با اشتراك شان رسالت تاريخي خودرا براي اوردن صلح درکشور اداء نمايند.

ضمناً كمسيون صلح وآزادي براي افغانستان ازهمه حركتهاي فعال وصلح جوء داخل وخارج کشور با اخلاص وجديت تام تقاضادارد تا با انسجام واتحاد شان يك نيروي مؤثرافغاني را ايجادنموده تادر پروسه وتامين صلح موثريت داراي فشارسياسي واخلاقي بحیث نیروی ملی صلح گردند،وبا ایجاد اعتماد ازجانب طرفین نقش موثري در شفافيت وموفقيت پروسه صلح تلاش موثرخود را به پيش ببرند.

وهمچنان ازطرح پيش شرط ها و مطالبي چون تقاضاي تسليمي واكثريت خواهي جلوگیری شود.

 

والسلام

هئيت رهبري كمسيون صلح وآزادي براي افغانستان

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.