مـه ورانــوئ

 

 

 

 

عبدالاحد فراز

 

مـه ورانــوئ دپـلارنيـکــــه راپــاتــه داجــــونګـــــــره
 کښـــته کــه لـــه ســــره دپـلار پګــــړئ پښـــتونه پړه
 نــوريي شرمېدلئ نه شرمېږې هرڅـه دې خــرڅ کــړل
 اې پښـــتونــه پيســــوتــه بي ايمـان پـه ايمــان خــړه
 ګټلــــئ نــوم دې لـه خــاوروســره خـــاورې کــړ
 ايرې پــرســرکــړه يــوپــړونــئ ســـتاهــم خــوښـــــه داخبره
 ايــراني سيــــــهونيــــزم پيســـوتــه دې ښـورې لـکئ 
علمي ځايوکې جوړ کتـابتون کــه پښــتون بې سره
 درسپـــــکه يې کــړلــه ملــــي ترميـــنالـــوژي اونـــور
 اوس سپــــــــکاوئ دئ دمــــذهــب هغــه دچــــاخبره
 اســــرائيــل ايــران امــريـــکادي ســتاددين دښمنان يــو
دقــرآن کـــړي سپــکاوئ بل داصحابــو بې ثمره
 نن يې تـــه خـــــدمتـــګار ســبـايــوڅه درڅخـه بيايي
 ستاپيسې ډېرې خـوښې باک دې نسته دئ لـه سره
 فــــرازه چــې نن نـــــه وې خــــبرکلـــــه بـــه خـــبريـــــږې اې پښــــــتونــه،اې پښـــــــــتونـــه نــااهلـــه بې خبره

 

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.

magbo system