صحبت محترم ډاکتر وحید وحیدالله متخصص وکار شناس ارشد ومجرب سازمان ملل متحد برای حل منازعات وبحران های منظقوی وبین المللی ،تحلیل ګر وکارشناس مسایلی سیاسی بین المللی،منطقوی وافغانستان را دراینجاشنیده میتوانید

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.