صحبت محترمه پوهندوی شیما غفوری مشاور امور اقتصادی واجتماعی کارهای دواطلبانه برای افغانستان عضوی هیأت رهبری ومعاوین انجمن صلح واتحادملی وعضوی شورای نجات افغانستان کارشناس وتحلیل ګر سیاسی را دراینجا شنیده میتوانید

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.