پیشنهاد صلح

  دكتر نبي هيكل صلح نیاز اساسی فرد و جامعه است زیرا در فقدان صلح زیستن دشوار است. اما آیا شورای صلح یا گروه "…