ناجوانی

 

اخیرآ آقای ستار سیرت در سخنان غیر منتظره اش در یک سخنرانی گفت که یک پدر صالح ویک ولی صالح  میتواند دختر چهار ساله خود را میتواند به نکاح بدهد.!!!

قیوم بشیر

ملبورن – آسترالیا

نهم می 2014

 

ناجوانی

بشنوید ستارِ سیرت  دُر فشانی  می کند

از  بهر  قومِ  وهابی  جان  فشانی  می کند

در میان  حق  و  باطل  بذله  ها گوید  بلند

از برای چند ریالی روضه  خوانی  می کند

آنچه می گوید  از آن  فکر خراب  ناکسش

گلشن اعراب را  خوب  گل  فشانی می کند

حرف این ظالم  خلافِ  کُلِ  دینِ عالم است

کاینچنین چهارساله راعقد ونشانی می کند

می سراید همچو  طالب  قصه  های  ناروا

چون برای  طالبان  او هم  شبانی  می کند

صد دریغ و درد که او را تا بحال  نشناختیم

ای (بشیر) این بیخبر بس نا جوانی می کند

 

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.