صحبت محترم ډاکتر وحید وحیدالله متخصص ارشد سازمان ملل متحد بخاطر حل منازعات منطقوی وبین المللی ، کار شناس وتحلیل ګر مسایلی سیاسی افغانستان را درمورد نتایج مشخص مطالعات تحقیقات علمی ومسلکی شان دررابطه با منازعات اجتماعی ،منطقوی وانواع این منازعلت وعوامل اساسی آن همچنان عباد ګوناګون فکری وفلسفی حضرت مولانا دربرخورد با روابط ذات البینی پدیدهای اجتماعی وطبیعی وتاثیر متقابل آن را دراینجاشنیده میتوانید

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.