صحبت محترم ډاکتر نوراحمد خالدی کارمند ارشد سابق احصائیه مرکزی افغانستان وآسترالیا، نویسنده، شاعر و شخصیت فرهنګی را در رابطه با سرشماری ونفوس افغانستان را دراینجاشنیده میتوانید

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.