صحبت محترمه راحله صدیقی موسس ومسول صندق امانت فرخنده مشاور ارشدریس اصلاحات اداری وخدمات ملکی عضوی حیات رهبری بوردتخنیکی حق دسترسی به معلومات درجنوب آسیا وعضوی هیئت رهیری شورای همبستکی افغانهای خارج کشور را دراینجا بشنوید

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.

magbo system