انتخابات در موعد مقرر برگزار می شود/ بایومتریک رای دهندگان از لحاظ زمانی و تخنیکی امکان پذیر نیست

 

پنجمین جلسه کمیته مشترک کمیسیون های انتخاباتی، حکومت و نمایندگان شماری از احزاب سیاسی در مورد بررسی طرح انتخاباتی احزاب سیاسی عصر امروز به ریاست معاون دوم رئیس جمهور برگزار شد.
انتخابات در موعد مقرر برگزار می شود/ بایومتریک رای دهندگان از لحاظ زمانی و تخنیکی امکان پذیر نیست
به گزارش خبرگزاری آوا، در جلسه امروز نیز، در مورد پیشنهادات شماری از احزاب سیاسی مبنی بر نظارت احزاب از پروسه انتخابات، بایومتریک شدن فرایند انتخابات پیشرو و تغییر نظام انتخاباتی از نظام رأی واحد غیر قابل انتقال (SNTV) به نظام چند بعدی (MDR)، بحث صورت گرفت.
نمایندگان شماری از احزاب سیاسی بر استفاده از تکنولوژی بایومتریک، در فرایند انتخابات تأکید داشته و همچنین خواهان نظارت تأثیر گذار احزاب سیاسی بر پروسه انتخابات پیش رو شدند.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نظارت احزاب بر پروسه انتخابات را براساس یک مکانیزم مشخص حق قانونی احزاب سیاسی دانست و استفاده از تکنالوژی بایومتریک را هم از لحاظ میعاد زمانی و هم از لحاظ تضمین شفافیت و اجرای به موقع از جانب کمپنی ارائه کننده، غیر ممکن دانست.
سرانجام سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور از مجموع نظرات ارائه شده از جانب اعضای شرکت کننده در طول جلسات گذشتۀ کمیته مشترک تاکنون، جمع بندی هفت فقره ی را بعنوان دیدگاه حکومت ارائه کرده و تأکید ورزید که:
۱- حکومت وحدت ملی تبادل نظر و گفتگوها را با احزاب سیاسی و نهاد های مدنی در مورد همه مسایل ملی به خصوص انتخابات، یک ضرورت می پندارد و نسبت به آن تأکید دارد.
۲- حفظ استقلال کمیسیون مستقل انتخابات یک اصل و مداخله دولت، احزاب وهر نهاد یا شخصی دیگر، در امور این کمیسیون پذیرفتنی نیست و از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات مکلفیت دارد تا با یک میکانیزم مطمئن، شفافیت انتخابات را تأمین و تضمین کند.
۳- زمان برگزاری انتخابات در تاریخ ۲۸ میزان ۱۳۹۷ غیر قابل بحث است و حکومت وحدت ملی به خاطر تعهدی که در برابر مردم، احزاب و جامعه جهانی دارد، مصمم است که انتخابات پیش رو در میعاد زمانی تعیین شده برگزار گردد و در این رابطه هیچ ریسکی پذیرفتنی نیست و هیچ طرحی نباید باعث تأخیر برگزاری پروسه انتخابات گردد.
۴- نسبت به طرح سه فقره ی احزاب، حکومت وحدت ملی از نگاه اصول هیچ مخالفتی ندارد.
۵- در باره طرح نظارت احزاب سیاسی از پروسه انتخابات، حکومت افغانستان جدا تأکید دارد که کمیسیون مستقل انتخابات زمینه نظارت احزاب از این پروسه را براساس یک میکانیزم روشن، فراهم سازد.
۶- در باره طرح بایومتریک هم از نگاه زمانی و هم از لحاظ تخنیکی، در مورد پیشنهاد کمپنی مربوطه، اطمینان وجود ندارد. در عین حال حکومت افغانستان همچنان که در گذشته بیش از هر نهادی دیگری بر استفاده از تکنالوژی بایومتریک در انتخابات تأکید داشته است، اکنون نیز در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات موافق باشد، حکومت افغانستان مشکلی ندارد و همچنان حکومت از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد که زمینه استفاده از تکنولوژی را در انتخابات ریاست جمهوری فراهم کند.
۷- طرح تغییر نظام انتخاباتی از رأی واحد غیر قابل انتقال به نظام چند بعدی، علاوه برمحدودیت زمانی، پیچیدگی خاصی خود را داشته و از این جهت بحث وسیع ملی را می طلبد، حتی اگر این طرح با فرمان تقنینی رئیس جمهور قابل تصویب باشد، بازهم ممکن است از طرف پارلمان رد گردد. بنا براین بهترین راه اینست که پارلمان افغانستان در مورد تغییر نظام انتخاباتی تصمیم بگیرد.
با این جمع بندی، سلسله جلسات کمیته مشترک مبنی بر بررسی طرح انتخاباتی احزاب سیاسی، خاتمه یافت.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.